Sunday, July 05, 2015

Belz Adult & Boys Choir Rehearse New Song

ערב שבת פרשת בהעלותך תשע״ה, ביתו של המנצח ר׳ אלתר מאיר קאליש. מקהלת חסידי בעלז בחזרה גנרלית על ה״לכה דודי״ החדש שיושר בשבת שבע הברכות של נכד האדמו״ר

No comments: