Wednesday, February 08, 2023

Lechol Keholo - Yisroel Adler & Malchus

במוצ"ש פרשת ויגש, אור לח' בטבת נערך באולם טדי בבניני האומה מעמד סיום 'חילך להוראה' להכתרת מאות מורי הוראה בישראל, בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, דיינים, וראשי ישיבות.

בין משאות הקודש של גדולי ישראל, עלה ר' ישראל אדלר לבצע את יצירה הבעלזאית 'לכל קהלא' של הרב שלמה קאליש. במעמד מיוחד זה היצירה זוכה לעיבוד חדש ושונה שיחד עם כל המשתתפים 'רברביא עם זעריא' הופכת ללא פחות ממושלמת.

Hershy Weinberger, feat. Lipa & Dovy | אידן אין אמעריקע

At the wedding of his only child back in 1933, a local news station approached the holy Minchas Elazar, the Munkatcher Rebbe, in the hopes of conducting an interview. Dumbfounded by the sight of the large cameras and machinery, the Rebbe inquired and was told by his chassidim, "Rebbe, you can say something now and the Yidden in America will hear you!" Fascinated, the Rebbe jumped on the opportunity to share one important message, made up of just a few words - "I urge you, my dear brothers in America, observe Shabbos and things will go well for you!"

With the intention of infusing our generation with a renewed love of Shabbos, Hershy weinberger built a most powerful and inspiring melody around the Rebbe's words. Vocalists Hershy Weinberger, Dovy Meisels, Lipa Schmeltzer and the Yedidim Choir join together to bring this message to life. The results speak for themselves.

Music Credits:

Song Composed & Produced: Hershy Weinberger
Music Arrangements & Post Production: Lipa Brach
Choir: Yedidim Choir | Yoel Hersh Fuchs
Mixed and Mastered: Baba Z Burger | Shlome Wechter
Vocal Recording and Editing: Shlome Wechter | Gershy Schwartz | Yossi Fromowitz
Music PA: Duvid Shtendig
Technical Assistant: Yiddy Landau | Dididum Studios

Video Credits:

Written, Produced, and Directed: Meir Unger
Director of Photography: Frank Angelcyk
Second Camera: Richie Duque
Production Assistant: Dan Claude
Makeup Artist: Sang Le
Costume Coordination: Leiby Landau
General Assistant: Chaim Goldman

Factory Location
Eastern Feather & Down Corp.
Special Thanks to Zeidy Weiner

Tuesday, February 07, 2023

Moshe Tischler - Be There For Somebody | Chesed 24/7

Chesed 24/7 is always on the move – cooking meals, stocking hospitality rooms, and making sure that Jewish patients in 21 hospitals have everything they need. The rooms are stocked with coffee, meals, Yom Tov essentials, and much more; and are a lifeline to thousands.

Composed and written by: Chayala Neuhaus
Arranged by: Yanky Steinmetz at Sonic Duo
Recorded: C-note studios
Mix and Mastered: Sonic Duo
Video Produced by Motty Berkowitz & Rafi Barides
Actors: Yaakov Barides, Izzy Gilden, Dovid Langsam & Chaim Gerlitz

Shovovim! Submit Names Reb Gamliel Will Daven For You


The Last Two Weeks Of Shovovim!! Submit Your Names And Reb Gamliel Shlit"a Will Daven For You And Your Family

שובבים תשפ"ג

The Ari HaKadosh revealed that the days of Shovavim the weeks from Parshas Sh’mos to Parshas Mishpatim are a period auspicious for Teshuva and Tikkun

Yeshivas Shaar Hashamayim in Jerusalem Headed By Hamekubal Reb Gamliel Rabinowitz Shlit"a is opening its gates for the very first time to Klal Yisroel during these Holy Days, to Cure Klal Yisrael from all the Plagues..

Click Here To Grab Yeshuos!


The word Shovavim is from the Passuk שובו בנים שובבים. The word שובבים is also an acronym for שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. In a leap year, it continues another two weeks, תרומה תצוה, hence this year the time is called שובבי”ם ת”ת.

The Ari HaKadosh explains that when the Yidden were in Mitzrayim, the hard work was in order to lift up all Nitzotzos Hakedushah (- holy sparks, so to speak) that fell in wrong places after the sin of Adam Harishon. Through the hard work and suffering they lifted up most of it. We still need work on the rest of the Nitzotzos and when they are all completely restored, Mashiach will come.

The Levi’im who didn’t work hard, did the work of lifting the Nitzotzos by Torah and Avodah.

What the concept of Nitzotzos means, is deep Kabbalistic teachings and are in the domain of the people who are devoted to a life of high-level purity. The Seforim teach us what is relevant for us to know. With every sin, and even more with sins of Kedushah, Nitzotzos fall into the Kelipos. By learning Torah, doing Mitzvos, and accepting suffering ‘Be’ahavah’, we lift them out of their Gallus.

Click Here To Grab Yeshuos!

The biggest Tikkun happens when one overcomes their challenges and does the right thing. When it’s difficult for a person to learn Torah or do Mitzvos, it is an opportunity to make major leaps in fixing one’s sins and fixing the world.

We don’t want to have to be ‘Mesakein’ – מתקן through suffering and hardship. It’s much rather to be ‘Mesakein’ through overcoming our Yetzer Harah and growing in Avodas Hashem.

In these weeks Jews focus a lot on learning much more than regular. Also, Shabbos of those weeks are a major focus. On Shabbos we read the Parshah of Mitzrayim and the Yidden leaving the Gallus and reaching the Tikkun of Kabbalos Hatorah. When we read the Parshah it invokes the power of these events and it makes them relevant today.

Click Here To Grab Yeshuos!

One of the greatest challenges is to not only overcome bad Middos and do the right thing whenever possible, but to do the right thing with Simcha and with Chiyyus. It is difficult to do so at the beginning, but when one brings Chiyyus into their day to day life, they become a different person. Especially Shovavim time when the long winter is upon us and it can affect our moods.

Kedushah and Chiyyus are interchangeable. When there is Chiyyus there is Kedushah and it makes the greatest Tikkunim, and when there is Kedushah there is Chiyyus. May it be so by all of us!

Now is the time to really go ahead and get the yeshivas mekublim Daven for you and grab for you massive Yeshouas don't hesitate and don't miss this opportunity to help these Tzadikim and get yourself a Advocate to really push your tefilos up !!!!

Donate Now & take the opportunity to partner with Rabbi Gamliel and his Yeshiva to continue their holly Avodas Hakodesh.

Click Here To Grab Yeshuos!

All contributions are Tax-deductible 501(c)(3)

Monday, February 06, 2023

EARLY DEADLINE TODAY!

You’re officially running on borrowed time! Oorah Auction Early Bird raffle ends this week, and your chance to win $5k ends along with it.

All tickets are still only $5. But if you enter TODAY, you get automatically entered into a bonus raffle for $5,000!

(👆That’s a lot of cash.)

Don’t miss out on this chance, only available until February 6th! Enter NOW to get your free ticket.

Go to oorahauction.org or call 1.877.AUCTION now to enter. You can also WhatsApp us at 732-348-3474

(Oorah Auction is an easy way to be a part of Oorah’s vital work. Check out their Why Donate page to find out where your money goes!)

When The Pope Bowed to An Orthodox Woman

When The Pope Bowed to An Orthodox Woman Who Stood for Her Values.

Sunday, February 05, 2023

LIVE: ATIME Shas-a-Thon - Siyum Hashas

The entire Shas is being studied under one roof to bring hope, awareness and assistance to couples struggling with infertility.

Watch the inspiring Hadran by HaRav Elya Ber Wachtfogel Shlita

A Musical Journey with Abie Rotenberg and The Lemmer Brothers, Accompanied by the Freilach band and Shira Choir

Recap - Benny Friedman Live in Israel

AT Binyanei Hauma in Yerushalayim. August 9, 2022.

"Birchas Habonim" Cover by Ari Ettinger

Birchas Habonim (Ohad) - Fingerstyle/Vocal Cover by Ari Ettinger.

LIVE: ShasAThon - Entire Shas, One Day, Under One Roof

Buckle your seatbelts! Jewish men from all over are coming together to complete the entire Shas — all 2,711 dafim (pages) — in one day, in one place.

The goal of the Shas-a-thon is to accrue zechut (merit) through intensive learning, raise money for A TIME, an organization that assists Jewish couples struggling with reproductive health issues and infertility,

At this Shas-a-thon, each of 274 individual lomdim (Torah learners) or chevrutot (pair of learners) will complete a designated section of the Gemara, up to 10 blatt (both sides of a page). Participants have committed to learn their pages, including Rashi and other meforshim (commentators) so they are prepared to review it at the Shas-a-thon.

Please join in this great zechus by sponsoring a Daf, or contributing any amount you can, and take part in building the future of Klal Yisrael. YOU can make a difference!

On behalf of the many families silently facing the ups and downs of infertility…thank you!

Thursday, February 02, 2023