Wednesday, February 08, 2023

Lechol Keholo - Yisroel Adler & Malchus

במוצ"ש פרשת ויגש, אור לח' בטבת נערך באולם טדי בבניני האומה מעמד סיום 'חילך להוראה' להכתרת מאות מורי הוראה בישראל, בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, דיינים, וראשי ישיבות.

בין משאות הקודש של גדולי ישראל, עלה ר' ישראל אדלר לבצע את יצירה הבעלזאית 'לכל קהלא' של הרב שלמה קאליש. במעמד מיוחד זה היצירה זוכה לעיבוד חדש ושונה שיחד עם כל המשתתפים 'רברביא עם זעריא' הופכת ללא פחות ממושלמת.

No comments: