Sunday, October 25, 2015

Ari Goldwag Recording Sheves Chaverim 2

Recording for the album Sheves Chaverim 2 - Tehilos. Vocalists: Moshe Dov Goldwag, Avi Rubin, Eliyahu and Yedidya Schneider

No comments: