Tuesday, December 06, 2022

Tiferes Shlomoh Nigun - Y Klein, Arele Samet, Shaya Gross

לחן קודש מלא אהבה, לעורר ישנים ולהחיות לבבות, חיברו ויצרו הרה"ק מופת הדור רבי שלמה הכהן ראבינאוויטש מראדאמסק בעל 'תפארת שלמה' זי"ע ועכי"א ניגנוהו בהיכל קדשו בפייט 'ויאתיו', ובעתים מזומנות ורצונו הק' היה לפרסמו ולהפיצו בכל קהילות ישראל ובמיוחד שלח לשוררו בארץ הקודש.

יוצא לאור לרגל יומא דהילולא של הרה"ק ה'בת עין' מאווריטש, אשר התפארת שלמה היה דבק בתורתו ובזכרו לדורות. לזכות הרה"ח ר' יהודה לייב בן חיה פרומט ברייער, העושה ימים ולילות להנצחת זכר ה'תפארת שלמה' ולכל קדשי בית ראדאמסק.

No comments: