Tuesday, November 15, 2022

Rashab of Lubavitch Birthday in His Historic Home

20th of Cheshvon, Birthday of the fifth Lubavitcher Rebbe, Rabbi Shalom Dov Ber of Lubavitch (5621), commemorated in his historic home in Rostov. Rabbi Chaim Danzinger show us around.

No comments: