Wednesday, December 02, 2020

Child Soloist Dudi Hershkop "Yevanim Medely"

מחרוזת יוונים נקבצו עלי:
1. לחן: פנחס מרדכי וועבער
(במקור הולחן על 'אנא השם' ומבוצע ע"י מיכאל שניצלער)
2. נדבורנה. לחן: הערש'ל בריסק.
3. דז'יקוב.

No comments: