Tuesday, December 17, 2019

Rav Elimelech Biderman Celebrates Bas Ayin Yahrzeit

י''ב כסלו תש''פ

עולם החסידות מתוודע בשנים האחרונות למסורת הנסיעה לציון רבי אברהם דב מאבריטש, בעל ה'בת עין' זיע"א הטמון
 בעיר צפת, כאשר מי שהכניס לתודעה את העניין, הוא הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן, שסחף אחריו אלפים רבים שהגיעו להתעלות רוחנית. עד לפני עשור היה מגיע רבי מיילך עם טנדר יחד עם עשרה אנשים ובשנים האחרונות מגיעים אלפים. המשפיע נסע יחד עם חמשת אלפים איש לציון, שהגיעו לציון בלמעלה ממאה אוטובוסים

בציון קרא רבי מיילך פרקי תהילים פסוק בפסוק בהתרגשות ובהתעוררות עצומה וביקש שיתפללו לרפואת חולי עמך בית ישראל. "זה היה מחזה מרעיד לבבות כמו נעילה ביום הכיפורים" מתארים המשתתפים והמשפיע קרא שבזכות הבת עין תעוררו ויחזרו בתשובה והקב"ה ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. לאחר התפילה יצאו המשתתפים למירון שם  ערך טיש במהלך הטיש הרקיד המשפיע את האלפים

No comments: