Monday, January 15, 2018

"Rebbe Rebbe" Harav Aharon Yehuda L. Shteinman ZT"L

צפו במצגת מרגשת עד דמעות, הרואה אור לקראת הדינר השנתי למוסדותיו הקדושים של מרן ראש הישיבה זי"ע, ישיבת גאון יעקב, שבוע בלבד לעלותו השמימה 

תחת הכותרת "צוואתו האחרונה", מבצע בעל המנגן אהרל'ה ויינטרוב את השיר 'רב'ה רב'ה', הסובב סביב סיפורה של הישיבה ומכתבו האחרון שכתב מרן ראש הישיבה בכתב ידו, טרם פטירתו, בו הוא מבקש להמשיך ולסייע בהחזקת הישיבה 

אל ויינטרוב מתלווה קולו השמימי של ילד הפלא יוסי ויטמן ממקהלת 'קול הנערים', לא לפני שצורפו חברי מקהלת ידידים העולמית להשלמת המלאכה

No comments: