Sunday, February 15, 2015

Young Yeshiva Bochurim Visit Rav Shteinman

ישיבת עטרת יוסף בני ברק בראשות הגרש"ב סורוצקין בביקור אצל מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א

No comments: