Sunday, December 28, 2014

IDF Choir Sings Avraham Fried's Rak Tefilah

IDF Choir & Itzik Dadya Sing Avraham Fried's Rak Tefilah at a Chanukah Event 2014

No comments: