Sunday, November 02, 2014

Yisroel Werdyger & Mezamrim "Ve'Afilu Be'Hastara"

The Yochi Briskman Orchestra featuring Yisroel Werdyger, Mezamrim & Shir V'shevach boys choir at the Menczer Sheva Brachos September 2014.

No comments: