Monday, July 15, 2013

Tisha Bav At The Kotel

Tisha B'Av night at the kotel 5773


Singing Shlomo Carlebach's Nachamu Ami


1 comment:

Anonymous said...

wissh i was there