Saturday, May 04, 2013

Havdalah by Yeshivat Har Etzion

Students of Yeshivat Har Etzion recite Havdalah in the Beis Medrash Motzei Shabbat Zachor 5772.

No comments: